DPS-LS2 Coverage

 

 

 

Trucks/SUV

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Buick

Enclave

-

-

-

3.6 V6 LY7

-

-

-

-

-

Rainier

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LH6

-

-

-

-

-

-

Terraza

-

-

3.9 V6 LGD

3.9 V6 LZ9

-

-

-

-

-

-

Cadillac

Escalade

-

-

6.2 V8 L92

6.2 V8 L92

6.2 V8 L9H

6.2 V8 L9H

6.2 V8 L9H

6.2 V8 L9H

6.2 V8 L9H

SRX

-

-

3.6 V6 LY7

4.6 V8 LH2

3.6 V6 LY7

4.6 V8 LH2

3.6 V6 LY7

4.6 V8 LH2

3.6 V6 LY7

4.6 V8 LH2

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

Chevrolet

Avalanche

-

-

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

Colorado

-

-

-

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

5.3 V8 LH8

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

5.3 V8 LH8

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

Equinox

-

-

3.4 V6 LNJ

3.4 V6 LNJ

3.6 V6 LY7

3.4 V6 LNJ

3.6 V6 LY7

3.4 V6 LNJ

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

Express

-

-

-

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMF

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMF

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMF

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LMF

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LMF

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LMF

HHR

-

2.4 I4 LE5

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

2.2 I4 LE8

2.4 I4 LE9

2.2 I4 LE8

2.4 I4 LE9

L20

2.2 I4 LE8

2.4 I4 LE9

L20

2.2 I4 LE8

2.4 I4 LE9

L20

2.2 I4 LE8

2.4 I4 LE9

Silverado

-

-

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

Suburban

-

-

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

Tahoe

-

-

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

5.3 V8 LC9

6.2 V8 L9H

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

5.3 V8 LC9

6.2 V8 L9H

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LC9

6.2 V8 L9H

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LC9

6.2 V8 L9H

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LC9

6.2 V8 L9H

Trailblazer

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LH6

6.0 V8 LS2

5.3 V8 LH6

6.0 V8 LS2

4.2 I6 LL8

5.3 V8 LH6

6.0 V8 LS2

4.2 I6 LL8

5.3 V8 LH6

6.0 V8 LS2

4.2 I6 LL8

5.3 V8 LH6

6.0 V8 LS2

-

-

-

Uplander

-

-

3.9 V6 LGD

3.9 V6 LZ9

3.9 V6 LGD

3.9 V6 LZ9

-

-

-

-

-

GMC

Acadia

-

-

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

-

-

-

-

-

Canyon

-

-

-

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

5.3 V8 LH8

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

5.3 V8 LH8

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

2.9 I4 LLV

3.7 I5 LLR

Envoy

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LH6

4.2 I6 LL8

5.3 V8 LH6

4.2 I6 LL8

5.3 V8 LH6

4.2 I6 LL8

5.3 V8 LH6

-

-

-

Savana

-

-

-

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMF

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMF

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LMF

6.0 V8 LY6

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LMF

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LMF

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LMF

Sierra

5.3 V8 LH6

-

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L92

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L92

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

4.3 V6 LU3

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

Yukon

-

-

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L92

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L92

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L9H

4.8 V8 LY2

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

5.3 V8 LY5

6.0 V8 L76

6.0 V8 LY6

6.2 V8 L9H

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

5.3 V8 LC9

5.3 V8 LMG

6.2 V8 L9H

Hummer

H2

-

-

-

6.2 V8 L92

6.2 V8 L92

6.2 V8 L92

6.2 V8 L92

6.2 V8 L92

6.2 V8 L92

H3

-

-

-

3.7 I5 LLR

5.3 V8 LH8

3.7 I5 LLR

5.3 V8 LH8

3.7 I5 LLR

5.3 V8 LH8

3.7 I5 LLR

3.7 I5 LLR

3.7 I5 LLR

Pontiac

Montana

-

-

3.9 V6 LGD

3.9 V6 LZ9

3.9 V6 LGD

3.9 V6 LZ9

-

-

-

-

-

Torrent

-

-

3.4 V6 LNJ

3.4 V6 LNJ

3.4 V6 LNJ

3.6 V6 LY7

3.4 V6 LNJ

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

Torrent GXP

-

-

-

3.6 V6 LY7

-

-

-

-

-

Saab

9-7X

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LH6

5.3 V8 LH6

4.2 I6 LL8

5.3 V8 LH6

6.0 V8 LS2

-

-

-

-

-

Saturn

Outlook

-

-

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

-

-

-

-

-

Relay

-

-

3.9 V6 LZ9

-

-

-

-

-

-

Vue

-

-

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

W3500/W4500

-

-

-

6.0 V8 LY6

-

-

-

-

-

 

 

 

Cars

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Buick

Allure/LaCrosse

-

-

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

5.8 V8 LS4

5.3 V8 LS4

(LaCrosse)

-

-

-

Lucerne

-

4.6 V8 LD8

4.6 V8 LD8

4.6 V8 LD8

4.6 V8 L37

3.9 V6 LGD

3.9 V6 LZ9

4.6 V8 L37

-

-

-

Cadillac

CTS

-

-

3.6 V6 LY7

6.0 V8 LS2

3.6 V6 LY7

3.6 V6 LY7

6.2 V8 LSA

-

-

-

CTS-V

-

6.0 V8 LS2

-

-

6.2 V8 LSA

6.2 V8 LSA

6.2 V8 LSA

6.2 V8 LSA

DTS

-

4.6 V8 L37

4.6 V8 LD8

4.6 V8 L37

4.6 V8 LD8

4.6 V8 L37

4.6 V8 LD8

4.6 V8 L37

4.6 V8 LD8

-

-

-

STS

-

4.4 V8 LC3

3.6 V6 LY7

4.4 V8 LC3

4.6 V8 LH2

4.4 V8 LC3

4.6 V8 LH2

4.4 V8 LC3

4.6 V8 LH2

-

-

-

XLR

-

4.4 V8 LC3

4.4 V8 LC3

4.6 V8 LH2

4.4 V8 LC3

4.6 V8 LH2

4.4 V8 LC3

4.6 V8 LH2

-

-

-

Chevrolet

Camaro

-

-

-

-

-

6.2 V8 LS3

6.2 V8 L99

6.2 V8 LS3

6.2 V8 L99

6.2 V8 LS3

6.2 V8 L99

Cobalt

-

2.4 I4 LE5

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

2.2 I4 LAP

-

-

-

Corvette

6.0 V8 LS2

6.0 V8 LS2

7.0 V8 LS7

6.0 V8 LS2

7.0 V8 LS7

6.2 V8 LS8

7.0 V8 LS7

6.2 V8 LS3

6.2 V8 LS9

7.0 V8 LS7

6.2 V8 LS3

6.2 V8 LS9

6.2 V8 LS3

6.2 V8 LS9

6.2 V8 LS3

6.2 V8 LS9

Impala

-

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

3.9 V6 LZ8

5.3 V8 LS4

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

3.9 V6 LZ8

5.3 V8 LS4

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

3.9 V6 LZG

5.3 V8 LS4

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

3.9 V6 LZG

5.3 V8 LS4

-

-

-

Malibu

-

3.5 V6 LZ4

3.9 V6 LZ9

2.2 I4 L61

3.5 V6 LZ4

3.9 V6 LZ9

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

3.6 V6 LY7

-

-

-

Monte Carlo

-

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

5.3 V8 LS4

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

5.3 V8 LS4

-

-

-

-

-

Pontiac

G5

-

2.4 I4 LE5

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

2.2 I4 LAP

-

-

-

G6

-

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.9 V6 LZ9

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

3.9 V6 LZ9

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

3.9 V6 LZ9

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZE

3.6 V6 LY7

3.9 V6 LZ9

-

-

-

G8

-

-

-

3.6 V6 LY7

6.0 V8 L76

6.2 V8 LS3

3.6 V6 LY7

6.0 V8 L76

6.2 V8 LS3

-

-

-

Grand Prix

5.3 V8 LS4

5.3 V8 LS4

5.3 V8 LS4

5.3 V8 LS4

-

-

-

-

GTO

6.0 V8 LS2

6.0 V8 LS2

-

-

-

-

-

-

Solstice

-

2.4 I4 LE5

2.4 I4 LE5

2.4 I4 LE5

2.4 I4 LE5

-

-

-

Saturn

Aura

-

3.5 V6 LZ4

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

2.4 I4 LE5

3.5 V6 LZ4

3.6 V6 LY7

2.4 I4 LE5

3.6 V6 LY7

-

-

-

Ion

-

2.4 I4 LE5

2.2 I4 L61

2.4 I4 LE5

-

-

-

-

-

Sky

-

-

2.4 I4 LE5

2.4 I4 LE5

2.4 I4 LE5

-

-

-